Sprawozdania

Finansowe

Sprawozdanie
finansowe za 2009 rok

Stowarzyszenia Miłośników Sanktuarium Maryjnego

w Sulisławicach

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa: Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach

Siedziba: Sulisławice 11, 27-670 Łoniów

2. Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach jest pozarządową organizacją zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach w rejestrze
Stowarzyszeń – nr rejestru 0000172794 z dnia 10.09.2003 r.

Od 14 kwietnia 2005 r. stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego Krs 0000172794 NIP 864 1796907, Regon 292839489.

3. Zarząd Stowarzyszenia

Kazimierz Szostak – prezes, Staszów
Zdzisława Zwierzyk – wiceprezes, Sulisławice
Marianna Abramczyk – wiceprezes, Dmosice
Marianna Zych – skarbnik
Marianna Kwiecień – sekretarz
Edward Anioł – członek
Mariusz Kusik – członek

4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację zadań statutowych w związku z powyższym dochód jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

5. Działalność może być prowadzona wg niżej wymienionych branż:

– wydawanie książek o tematyce regionalnej gminy Łoniów
– wydawanie gazet specjalistycznych gminy Łoniów, paraf. Sulisławice i inn.
– sprzedaż wydawnictw stowarzyszenia i innych artykułów – dewocjonalia
– organizacja grup pielgrzymkowych na terenie kraju
– prowadzenie prac związanych z ochroną zabytków pod nadzorem grup konserwatorskich

6. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne
z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539; ost. zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117).

7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

8. Zakupione materiały są odpisywane w koszty zużycia w dacie ich zakupu.

9. Środki pieniężne wykazane są według wartości nominalnej.

10. Składki na rzecz stowarzyszenia księgowane są na przychody z działalności w dacie ich zapłaty w związku z tym nie występują należności z tytułu nie opłaconych składek.

11. Z ewidencji pozabilansowej wynika, że nie wszyscy członkowie stowarzyszenia wpłacili składki w 100% . Ponieważ są to składki dobrowolne zarząd stowarzyszenia nie wzywa członków do przymusowego uregulowania należnych składek.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu dalszej kontynuacji działalności stowarzyszenia, nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na przerwanie działalności stowarzyszenia.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

do sprawozdania finansowego za 2009 rok.

I

 1. Stowarzyszenie nie posiada rzeczowych środków trwałych ani wartości niematerialnych
  i prawnych.
 2. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym – nie występuje.
 3. Jednostka nie posiada i nie dzierżawi środków trwałych.
 4. Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
 5. Dochód za rok obrotowy w kwocie 41751,48 zł zwiększy przychody roku następnego
 6. Nie tworzy się rezerw w roku obrotowym.
 7. Pozycja należności w badanym okresie nie występuje.
 8. Czynne rozliczenia międzyokresowe nie występują
 9. Bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują.

II

1. Struktura przychodów w 2009 roku.

– Składki członkowskie – 2930,00 zł
– Przychody 1% – 57252,05 zł
– Przychody z nieodpłatnej działaln. statutowej – 32917,90 zł
– Odsetki bankowe i inne przychody – 132,66 zł
Razem: 93232,61 zł

2. Dane o kosztach administracyjnych według rodzaju

Rodzaj kosztówUbiegły rok obrotowyBieżący rok obrotowy
123
Zużycie materiałów i energii

Usługi obce1064,41864,79
Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia i inne świadczenia

Amortyzacja

Pozostałe koszty / usługa księgowa /732732,00
RAZEM KOSZTY:1796,42596,79

3. Dane o kosztach statutowych z podziałem na koszty realizacji konkretnych celów określonych statutem.

Cel na który poniesiono kosztyKwota wydatkowana w zł
rekonstrukcja organów pozostałe, organizacja loterii fantowej, książki na nagrody, zakup wyposażenia (namiot), zakup ornatu48134,34
Stypendia wypłacone750
Razem koszty realizacji zadań statutowych48884,34

IV

 1. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
 2. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia występujące po dniu bilansowym, a nieuwzględnione
  w sprawozdaniu finansowym.
 3. W roku 2009 nie wystąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości, metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które wywarłyby istotny wpływ na sytuacje majątkową, finansową i wynik finansowy.
 4. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W informacji pominięto zagadnienia nie występujące w roku obrotowym.

Sulisławice dn. 26.03.2010 r.

Sporządzili: Zatwierdził:

Merytoryczne

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Miłośników Sanktuarium Maryjnego
w Sulisławicach za 2009 r.

1. O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach jest pozarządową organizacją zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach w rejestrze Stowarzyszeń – nr rejestru 0000172794 z dnia 10.09.2003 r.

Od 14 kwietnia 2005 r. stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego Krs 0000172794 NIP 864 1796907, Regon 292839489.

Założycielami Stowarzyszenia są: Kazimierz Szostak, Ewa Mazur i Marianna Abramczyk. Stowarzyszenie działa na rzecz odnowy Sanktuarium w Sulisławicach – przygotowując świątynię na Jubileusz 400-lecia obecności na Ziemi Sandomierskiej Cudownego obrazu Pani Sulisławskiej.

2. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, rekreacyjnych i ekonomicznych oraz pomocy społecznej, mających na celu dobro mieszkańców i rozwój regionu a także środowiska gminy Łoniów, Sulisławic i okolic.
 2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, kultywowanie tradycji i pielęgnowanie zabytków Sulisławic i jego regionu.
 3. Promowanie działalności na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury w regionie celem obsługi turystów i pielgrzymów.
 4. Inicjowanie i prowadzenie działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej.
 5. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób pokrzywdzonych, uzależnionych i zagrożonych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna, profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju uzależnieniom, przemocy i wykluczeniu społecznemu.
 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej społeczności lokalnych w zakresie historii sanktuarium i regionu.
 7. Aktywizacja i wspieranie środowisk młodzieżowych.
 8. Wspieranie działań, w tym inwestycji o charakterze publicznym.
 9. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
 10. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie oraz aktywnych form zwalczania bezrobocia.
 11. Promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
 12. Działania na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz rozwoju wsi.
 13. Udział w przygotowaniu regionu świętokrzyskiego w tym gminy Łoniów do funkcjonowania w Unii Europejskiej.
 14. Promocja i organizacja wolontariatu.
 1. Podstawowe Działania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację zadań. Działalność może być prowadzona wg niżej wymienionych branż:

– wydawanie książek o tematyce regionalnej gminy Łoniów
– wydawanie gazet specjalistycznych gminy Łoniów, paraf. Sulisławice i inn.
– sprzedaż wydawnictw stowarzyszenia i innych artykułów

 • dewocjonalia- organizacja grup pielgrzymkowych na terenie kraju
 • prowadzenie prac związanych z ochroną zabytków pod nadzorem grup konserwatorskich

Uchwała nr 1 z dnia 18 stycznia 2009 r.

w sprawie: podpisania umowy na rozpoczęcie prac przy renowacji szafy organowej zabytkowych organów Homana. Po przyjęciu programu przez Konserwatora wybrano Firmę Konserwatorską Piotra Konczarka z Krakowa. Kwota zadania ok. 70 tys. zł finansowana ze środków stowarzyszenia. Prace będą rozpoczęte po uzyskaniu pozwolenia.

Uchwała Nr 2 z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie: ustalenia terminu Walnego Zebrania na dzień 14 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 3 z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie: organizacji kwest przy kościele i loterii fantowych w dniach odpustu na zielone świątki, staszowski i MB zielnej oraz kwesty w dniu 1 i 2 listopada. Środki pozyskane przekazać na działalność stowarzyszenia.

Uchwała nr 4 z dnia 1 marca 2009 r.

W sprawie: rozprowadzania przez młodzież cegiełek, Środki uzyskane przekazać na uzupełnienie funduszu stypendialnego.

Uchwała nr 5 z dnia 5 kwietnia 2009 r.

W sprawie: zmiany umowy pomiędzy Grzegorzem Stawowym a stowarzyszeniem dotyczącej II etapu remontu organów. Beneficjent – Parafia Sulisławice – jako współfinansujący inwestycję i właściciel. Stowarzyszenie zobowiązuje się pokryć różnicę między środkami pozyskanymi przez parafię na remont organów a rachunkiem końcowym.

Szacunkowa kwota dofinansowania ok. 35.000 zł .

Uchwała nr 6 z dnia 9 czerwca 2009 r.

Celem zabezpieczenia loterii fantowych Zarząd postanawia zakupić namiot.

Uchwała nr 7 z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarząd postanawia o przeznaczeniu środków pozyskanych podczas kwesty 1 XI na chodnik na cmentarz, w kwocie 5 000 zł.

Uchwała nr 8 z dnia 3 listopada 2009 r.

W sprawie: przekazania całości kwoty pozyskanej z 1 % w wysokości 57252,05 zł na cele statutowe stowarzyszenia tj. remont.

Uchwała nr 9 z dnia 3 listopada 2009 r.

Postanawia się dofinansować remont instalacji nagłaśniającej w kościele do kwoty 15 000 zł.

Uchwała nr 10 z dnia 4 grudnia 2009 r.

W sprawie: przekazania kwoty w wysokości 32917,90 zł pozyskanej z kwest, darowizn i loterii fantowej na działalność statutową stowarzyszenia.

4. Zarząd Stowarzyszenia

Kazimierz Szostak – prezes, Staszów
Zdzisław Zwierzyk – wiceprezes, Sulisławice
Marianna Abramczyk – wiceprezes, Dmosice
Marianna Zych – skarbnik, Dmosice
Marzanna Kwiecień – sekretarz, Sulisławice
Członkowie: Edward Anioł – Kopanina,

Komisja Rewizyjna

Halina Dybus – przewodniczący
Maria Fil – członek
Jan Wrona – członek

5. Wydatki, wypłaty – umowy o dzieło

W roku 2009 Zarząd Stowarzyszenia pracował społecznie.

6. Przychody

W roku 2009 Stowarzyszenie uzyskało następujące przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

– Składki członkowskie – 2930,00 zł

Dotacje – 0 zł

 • Dotacja z funduszu Wspomagania Wsi 0 zł

– Przychody 1% – 57252,05 zł
– Przychody z nieodpłatnej działaln. Statutowej – 32917,90 zł
– Odsetki bankowe i inne przychody- 132,66 zł

Razem: 93232,61 zł

Nadal ważne jest oświadczenie w Urzędzie Skarbowym w Sandomierzu o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i przeznaczeniu wszystkich przychodów na cele statutowe.

7. Koszty według rodzaju

Rodzaj kosztówUbiegły rok obrotowyBieżący rok obrotowy
123
Zużycie materiałów i energii00
Usługi obce1064,41864,79
Podatki i opłaty00
Wynagrodzenia00
Ubezpieczenia i inne świadczenia00
Amortyzacja00
Pozostałe koszty (usługa księgowa)732732
RAZEM KOSZTY:1796,42596,79

8. Dane o kosztach statutowych z podziałem na koszty realizacji konkretnych celów określonych statutem.

Cel na który poniesiono kosztyKwota wydatkowana
– rekonstrukcja organów48134,34
– pozostałe, wykonanie tablicy pamiątkowej, organizacja loterii fantowej, ogłoszenia, nadruki, polecenia przelewu, nagrody, zakup namiotu, i inne 
– Stypendia wypłacone750
Razem koszty realizacji zadań statutowych48884,34

9. Projekty realizowane w 2009 r.

W 2009 r. Stowarzyszenie wypłaciło pierwsze Stypendia dla zdolnej młodzieży Szkół w kwocie 750 zł.

Młodzież w celu uzupełnienia wysokości wypłacanych świadczeń stypendialnych organizowała rozprowadzanie cegiełek uzyskując kwotę z ich sprzedaży w wysokości 2400 zł.

10. Działania Statutowe – ochrona zabytków

W porozumieniu z konserwatorem kontynuowano w 2009 r. Prace nad rekonstrukcją organów klasycznych.. Ustalono, że dalsze prace przy rekonstrukcji organów po uzyskaniu potwierdzenia przez Konserwatora Zabytków będzie prowadziła firma Grzegorza Stawowego i Piotra Konczarka – rekonstrukcja organów – szafy organowej.

11. Działalność wydawnicza

Wspólnie z parafią NNMP w Sulisławicach Stowarzyszenie wydało w 2009 roku broszurę i folder pt. Sanktuarium Maryjne w Sulisławicach w nakładach 1000 i 5000 szt., ulotki oraz obrazki MB Sulislawskiej – 1% w nakładach 40.000 szt.

Stowarzyszenie przygotowywało treść, skład, opracowanie graficzne i techniczne, parafia finansowała druk.

Sporządził: