Wykaz dokumentów CHRZEST

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH /CHRZEST/

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres i wiek),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 6. miesięcy wstecz, metryki chrztu z wpisem bierzmowania
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Poradni Życia Małżeńskiego,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • świadkowie: imiona i nazwiska, adresy, wiek
 • wdowcy – akt zgonu współmałżonka z USC;

jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii przynoszą zgodę od jednego z proboszczów parafii (tzw. LICENCJA), do której należą narzeczeni na spisanie protokołu i pobłogosławienia małżeństwa.

Chrzest należy zgłosić przynajmniej na tydzień przed jego planowanym udzieleniem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest zgoda własnego proboszcza. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przed-chrzcielnej oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii, że mogą być dopuszczeni do godności matki i ojca chrzestnego.

Z funkcji chrzestnego wykluczone są osoby:

 • niepraktykujące pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
 • niepraktykujące
 • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, którzy w niej nie uczestniczą

Prosimy o przybycie na Mszę Świętą chrzcielną przynajmniej 5 minut. przed jej rozpoczęciem oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony (dotyczy to zwłaszcza małżonków, którzy nie mając przeszkód kanonicznych, zawarli tylko kontrakt cywilny).

Wskazania dla rodziców

 1. Zalecanym terminem chrztu dziecka jest okres jednego miesiąca po narodzeniu
 2. W obrzędzie chrztu w kościele powinni wziąć udział, jeśli to możliwe, matka i ojciec dziecka, ponieważ mają do spełnienia ważne zadania i czynności liturgiczne: publicznie proszą o chrzest dziecka, kreślą na jego czole znak krzyża, wyrzekają się szatana i składają wyznanie swojej wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo. Matka niesie swoje dziecko do chrzcielnicy.
 3. Dla każdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych: matkę i ojca. Są oni przedstawicielami duchowej rodziny dziecka i reprezentują Kościół. W razie potrzeby mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i zasadach moralności chrześcijańskiej. Również chrzestni składają podczas liturgii wyznanie wiary i dlatego do tego zaszczytnego zadania nie można wybierać osób, które nie mogą uczynić tego szczerze.
 4. Ojciec chrzestny przygotowuje dla dziecka świecę chrzcielną, a matka chrzestna symboliczną białą szatę. Symbole te, będące zarazem pamiątką chrztu, chrzestni przynoszą do kościoła na liturgię chrztu.
 5. Liturgia chrztu dziecka powinna odbywać się zazwyczaj w niedzielę, w dniu, w którym Kościół wspomina Zmartwychwstanie Jezusa. Należy się dostosować do godziny wyznaczonej na udzielanie chrztu.
 6. Akt chrztu dziecka spisuje się według danych zawartych w metryce Urzędu Stanu Cywilnego, której odpis należy przedstawić duszpasterzowi. Rodzice powinni wcześniej wybrać imiona dla swego dziecka, przynajmniej jedno. Piękną tradycją jest wybieranie imienia świętych lub błogosławionych, którzy stają się duchowymi patronami dziecka. Rodzice zaś świadczą w ten sposób o swojej przynależności do Kościoła.
 7. Przyjęcie, które rodzice urządzają dla chrzestnych, rodziny i przyjaciół na znak radości, ze ich dziecko narodziło się w Chrystusie przez chrzest do życia wiecznego, ma mieć chrześcijański charakter. Niech wszyscy uczestnicy przyjęcia pamiętają, że wśród nich obecny jest Chrystus, który zamieszkał przez Ducha Świętego w nowo-ochrzczonym dziecku.
 8. Aby chrzest swego dziecka przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za Jego wielki dar i zjednoczyć się z uświęconym przez chrzest dzieckiem w miłości i łasce Chrystusa, rodzice, oczyszczeni w sakramencie pokuty, powinni przystąpić w dniu chrztu do Komunii Świętej – również chrzestni, członkowie rodziny i przyjaciele, biorący udział w uroczystości.
 9. Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, nauczyć je modlitwy, posyłać je na katechizację i przygotować do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia sakramentu bierzmowania.