Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Po homilii kapłan zaprasza wszystkich małżonków do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Można to uczynić według zaproponowanego wzoru.

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

K.: Drodzy bracia i siostry, w dniu ślubu połączyliście się nierozerwalnym węzłem sakramentu małżeństwa. Zapraszam was teraz, abyście podali sobie prawe dłonie. Wspólnie módlmy się do Pana Boga o dalsze łaski i błogosławieństwa dla waszego małżeństwa, o umocnienie wiary dla waszych dzieci.

Wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego. 

O Stworzycielu Duchu, przyjdź, 

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 

Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, 

co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwań 

I Najwyższego Boga dar. 

Tyś namaszczeniem naszych dusz, 

Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 

Daj, by i Syn poznany był. 

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 

Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. 

Po hymnie małżonkowie, którzy zdecydowali się odnowić przyrzeczenia małżeńskie na zaproszenie kapłana zwracają się twarzami ku sobie, podają sobie prawe ręce i odpowiadają na pytania kapłana.

K: Czcigodni małżonkowie, zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. 

K: Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? 

Małżonkowie: Chcemy. 

K: Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? 

Małżonkowie: Chcemy. 

K: Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu
i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca waszego życia? 

Małżonkowie: Chcemy. 

K.: Panie, Boże i Stworzycielu, błogosławimy i wychwalamy Twoje imię. Na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby mogli wejść w komunię życia
i miłości. Ty również pobłogosławiłeś związek tych małżeństw, aby stały się znakiem związku Chrystusa z Jego Kościołem. Spojrzyj dziś łaskawie na obecne tu pary. Pośród radości i trudów ich życia zachowałeś ich związek w jedności. Odnów ich przymierze małżeńskie. Pomnóż w nich miłość i umocnij więzi pokoju, tak aby otoczeni swoimi dziećmi mogli zawsze cieszyć się z daru Twego błogosławieństwa. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

R.: Amen.

Modlitwa wiernych

Z ufnością skierujmy ku Bogu nasze modlitwy i serca: 

1. Za Ojca Świętego Franciszka, aby pobudzał małżonków do trwania w ofiarnej i wiernej, zdolnej do poświęceń i wyrzeczeń miłości oraz przypominał
o wiecznej wartości sakramentalnego węzła małżeńskiego. 

Ciebie prosimy…

2. Za małżonków z naszej parafii, aby każdy ich czyn w codziennym życiu podyktowany był bezwarunkową miłością czerpaną ze wzoru miłości Chrystusa. Ciebie prosimy…

3. Za małżeństwa przeżywające kryzys, aby miłosierny Bóg uzdrowił
ich wzajemnie zadane rany, uzdolnił do przebaczenia i przemienił ich cierpienie w źródło łask i błogosławieństwa. 

Ciebie prosimy…

4. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby pomimo trudności starały się budować swe życie na fundamencie wiary, nadziei i miłości.  

Ciebie prosimy… 

5. Za rządzących naszym krajem, aby uchwalane przez nich ustawy służyły ochronie życia od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci i sprzyjały rozwojowi życia małżeńskiego i rodzinnego. 

Ciebie prosimy…

6. Za zmarłych współmałżonków i innych zmarłych nam bliskich,
aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego Królestwa. 

Ciebie prosimy…

7. Za nas tu obecnych, abyśmy zawsze z miłością i odpowiedzialnością przyjmowali zadania wpisane w powołanie do życia małżeńskiego. 

Ciebie prosimy…

Boże, Ty prowadziłeś po drogach ziemskiego życia Maryję i Józefa.
Kieruj również nami, abyśmy zdążali do Twojego Królestwa.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Na zakończenie Mszy świętej z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich można udzielić uroczystego błogosławieństwa.

Błogosławieństwo par małżeńskich 

na zakończenie Mszy Świętej

K: Pochylcie głowy na Boże błogosławieństwo.

K.: Bóg Ojciec przedwieczny niech zachowa was w miłości wzajemnej i zgodzie,
aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w waszym domu.

R.: Amen.

K.: Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie
z ludźmi w prawdziwym pokoju. 

R.: Amen.

K.: Bądźcie wśród świata świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga.

R.: Amen.

Można także odmówić modlitwę ułożoną przez papieża Jana Pawła II.

Modlitwa Jana Pawła II za rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty”,
i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.


Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.


Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.


Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.


Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.


Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem,
na wieki wieków. Amen.