Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Miłośników Sanktuarium Maryjnego

w Sulisławicach za 2009 r.

 

 

1. O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach jest pozarządową organizacją zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach w rejestrze Stowarzyszeń – nr rejestru 0000172794 z dnia 10.09.2003 r.

Od 14 kwietnia 2005 r. stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego Krs 0000172794 NIP 864 1796907, Regon 292839489.

Założycielami Stowarzyszenia są: Kazimierz Szostak, Ewa Mazur i Marianna Abramczyk. Stowarzyszenie działa na rzecz odnowy Sanktuarium w Sulisławicach – przygotowując świątynię na Jubileusz 400-lecia obecności na Ziemi Sandomierskiej Cudownego obrazu Pani Sulisławskiej.

 

2. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, rekreacyjnych i ekonomicznych oraz pomocy społecznej, mających na celu dobro mieszkańców i rozwój regionu a także środowiska gminy Łoniów, Sulisławic i okolic.

 2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, kultywowanie tradycji i pielęgnowanie zabytków Sulisławic i jego regionu.

 3. Promowanie działalności na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury w regionie celem obsługi turystów i pielgrzymów.

 4. Inicjowanie i prowadzenie działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej.

 5. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób pokrzywdzonych, uzależnionych i zagrożonych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna, profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju uzależnieniom, przemocy i wykluczeniu społecznemu.

 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej społeczności lokalnych w zakresie historii sanktuarium i regionu.

 7. Aktywizacja i wspieranie środowisk młodzieżowych.

 8. Wspieranie działań, w tym inwestycji o charakterze publicznym.

 9. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

 10. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie oraz aktywnych form zwalczania bezrobocia.

 11. Promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

 12. Działania na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz rozwoju wsi.

 13. Udział w przygotowaniu regionu świętokrzyskiego w tym gminy Łoniów do funkcjonowania w Unii Europejskiej.

 14. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

 1. Podstawowe Działania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację zadań. Działalność może być prowadzona wg niżej wymienionych branż:

- wydawanie książek o tematyce regionalnej gminy Łoniów

- wydawanie gazet specjalistycznych gminy Łoniów, paraf. Sulisławice i inn.

- sprzedaż wydawnictw stowarzyszenia i innych artykułów

 • dewocjonalia- organizacja grup pielgrzymkowych na terenie kraju

 • prowadzenie prac związanych z ochroną zabytków pod nadzorem grup konserwatorskich

 

Uchwała nr 1 z dnia 18 stycznia 2009 r.

w sprawie: podpisania umowy na rozpoczęcie prac przy renowacji szafy organowej zabytkowych organów Homana. Po przyjęciu programu przez Konserwatora wybrano Firmę Konserwatorską Piotra Konczarka z Krakowa. Kwota zadania ok. 70 tys. zł finansowana ze środków stowarzyszenia. Prace będą rozpoczęte po uzyskaniu pozwolenia.

 

Uchwała Nr 2 z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie: ustalenia terminu Walnego Zebrania na dzień 14 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 3 z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie: organizacji kwest przy kościele i loterii fantowych w dniach odpustu na zielone świątki, staszowski i MB zielnej oraz kwesty w dniu 1 i 2 listopada. Środki pozyskane przekazać na działalność stowarzyszenia.

 

Uchwała nr 4 z dnia 1 marca 2009 r.

W sprawie: rozprowadzania przez młodzież cegiełek, Środki uzyskane przekazać na uzupełnienie funduszu stypendialnego.

Uchwała nr 5 z dnia 5 kwietnia 2009 r.

W sprawie: zmiany umowy pomiędzy Grzegorzem Stawowym a stowarzyszeniem dotyczącej II etapu remontu organów. Beneficjent – Parafia Sulisławice – jako współfinansujący inwestycję i właściciel. Stowarzyszenie zobowiązuje się pokryć różnicę między środkami pozyskanymi przez parafię na remont organów a rachunkiem końcowym.

Szacunkowa kwota dofinansowania ok. 35.000 zł .

 

Uchwała nr 6 z dnia 9 czerwca 2009 r.

Celem zabezpieczenia loterii fantowych Zarząd postanawia zakupić namiot.

 

Uchwała nr 7 z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarząd postanawia o przeznaczeniu środków pozyskanych podczas kwesty 1 XI na chodnik na cmentarz, w kwocie 5 000 zł.

 

Uchwała nr 8 z dnia 3 listopada 2009 r.

W sprawie: przekazania całości kwoty pozyskanej z 1 % w wysokości 57252,05 zł na cele statutowe stowarzyszenia tj. remont.

 

Uchwała nr 9 z dnia 3 listopada 2009 r.

Postanawia się dofinansować remont instalacji nagłaśniającej w kościele do kwoty 15 000 zł.

 

Uchwała nr 10 z dnia 4 grudnia 2009 r.

W sprawie: przekazania kwoty w wysokości 32917,90 zł pozyskanej z kwest, darowizn i loterii fantowej na działalność statutową stowarzyszenia.

 

 

 

4. Zarząd Stowarzyszenia

Kazimierz Szostak – prezes, Staszów

Zdzisław Zwierzyk – wiceprezes, Sulisławice

Marianna Abramczyk – wiceprezes, Dmosice

Marianna Zych – skarbnik, Dmosice

Marzanna Kwiecień – sekretarz, Sulisławice

Członkowie: Edward Anioł – Kopanina,

Komisja Rewizyjna

Halina Dybus – przewodniczący

Maria Fil – członek

Jan Wrona – członek

5. Wydatki, wypłaty - umowy o dzieło

W roku 2009 Zarząd Stowarzyszenia pracował społecznie.

6. Przychody

W roku 2009 Stowarzyszenie uzyskało następujące przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

- Składki członkowskie - 2930,00 zł

Dotacje - 0 zł

 • Dotacja z funduszu Wspomagania Wsi 0 zł

- Przychody 1% - 57252,05 zł

- Przychody z nieodpłatnej działaln. Statutowej - 32917,90 zł

- Odsetki bankowe i inne przychody- 132,66 zł

Razem: 93232,61 zł

Nadal ważne jest oświadczenie w Urzędzie Skarbowym w Sandomierzu o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i przeznaczeniu wszystkich przychodów na cele statutowe.

 

 

 

 


7. Koszty według rodzaju

 

 

Rodzaj kosztów

Ubiegły rok obrotowy

Bieżący rok obrotowy

1

2

3

Zużycie materiałów i energii

0

0

Usługi obce

1064,4

1864,79

Podatki i opłaty

0

0

Wynagrodzenia

0

0

Ubezpieczenia i inne świadczenia

0

0

Amortyzacja

0

0

Pozostałe koszty (usługa księgowa)

732

732

RAZEM KOSZTY:

1796,4

2596,79

 

 

8. Dane o kosztach statutowych z podziałem na koszty realizacji konkretnych celów określonych statutem.

 

 

Cel na który poniesiono koszty

Kwota wydatkowana

- rekonstrukcja organów

48134,34

- pozostałe, wykonanie tablicy pamiątkowej, organizacja loterii fantowej, ogłoszenia, nadruki, polecenia przelewu, nagrody, zakup namiotu, i inne

 

- Stypendia wypłacone

750

Razem koszty realizacji zadań statutowych

48884,34

 

 

 

9. Projekty realizowane w 2009 r.

W 2009 r. Stowarzyszenie wypłaciło pierwsze Stypendia dla zdolnej młodzieży Szkół w kwocie 750 zł.

Młodzież w celu uzupełnienia wysokości wypłacanych świadczeń stypendialnych organizowała rozprowadzanie cegiełek uzyskując kwotę z ich sprzedaży w wysokości 2400 zł.

 

10. Działania Statutowe - ochrona zabytków

W porozumieniu z konserwatorem kontynuowano w 2009 r. Prace nad rekonstrukcją organów klasycznych.. Ustalono, że dalsze prace przy rekonstrukcji organów po uzyskaniu potwierdzenia przez Konserwatora Zabytków będzie prowadziła firma Grzegorza Stawowego i Piotra Konczarka – rekonstrukcja organów – szafy organowej.

 

 

 

11. Działalność wydawnicza

Wspólnie z parafią NNMP w Sulisławicach Stowarzyszenie wydało w 2009 roku broszurę i folder pt. Sanktuarium Maryjne w Sulisławicach w nakładach 1000 i 5000 szt., ulotki oraz obrazki MB Sulislawskiej – 1% w nakładach 40.000 szt.

Stowarzyszenie przygotowywało treść, skład, opracowanie graficzne i techniczne, parafia finansowała druk.

 

 

Sporządził: